Selyam
 
Ваш Email:
Пароль:
 Запомнить меня

Регистрация /Забыли пароль?
Миллетимизнинъ келеджеги — яшларнынъ къолунда

Тилимизнинъ шимднки вазиети пек агъыр, яшларымыз тувгъан тильде лаф этмейлер, тек рус тилинде сёйлешелер. Тилимиз кет-кете джоюла. Энъ аджыныкълысы шу ки, сонъки малюматларгъа коре, къырымтатар тили дюнъяда ёкъ олаяткъан тиллер джедвелине кирсетильген... Бизим миллетимиз ичюн — буюк фаджиадыр.

КИПУ

Ёкъ! Бунъа лякъайд къалмайыкъ! Биз ана тилимизни яхшы бильмек, лакъырды этмек борджлумыз, чюнки тиль олмаса — халкъ да олмаз!
Кеченлерде Къырым муэндислик-педагогика университети къырымтатар ве тюрк филологиясы факультетинде «Сен де уян!» адлы ана тилине багъышлангъан тедбир кечирильди. Онынъ эсас вазифеси -къырымтатар генчлерине ана тилининъ, медениетининъ гузеллигини, зенгинлигини ве ти­лимизнинъ бугуньки меселелерини, алыны косьтермек эди. Бу тедбир къырымтатар ве тюрк филологиясы факультети Талебелер шурасынынъ азалары ве оджаларымызнынъ къолтутувынен азырланды. «Сен де уян!» адлы тедбирни Талебелер шурасынынъ реиси, 2-нджи курс талебеси Диана Алимова тещкилятландырды. Мен, Талебелер шурасынынъ азасы оларакъ, онъа чокъ миннетдарлыкъ бильдирем.
Тедбиримиз юксек дереджеде отькерильди. Кельген оджаларымыз ве мусафирлеримиз пек мемнюн олдылар, япкъан ишимизни бегендилер.
Биринджиден, оданы гузель этип ильванландырдыкъ. Элиси мусафирлер, оджалар, та­лебелер топлашкъан сонъ, миллий гимнимиз чалынды. Сонъра студентлеримиз Эшреф Шемьи-заденинъ «Дёрт тальтинке» адлы шиирини ифа­дели окъудылар. Къырымтатар ве тюрк филологиясы факуль­тетининъ 2-нджи курс талебе­си Эльзара Мамутова ве Эльзара Аметова, къырымтатар ве тюрк филологиясы факульте­тининъ 1-нджи курс талебеси Эльвина Дерменджи марузалар азырлап чыкъыш яптылар.
6-нджы къырымтатар яшлар Къурултайы акъкъында, бу Къурултайнынъ иштиракчиси Диана Алимова видеоролик азырлап, дикъкъатымызгъа теклиф этти.
Факультетимизде рус ве украин студентлери де окъуйлар. Олар да бизим тилимизни огренмек истейлер. Олардан бири, 2-нджи курс талебеси Виктория Ветчинова Амди Герайбайнынъ «Тувгъан тилиме» адлы шиирини ифадели окъуды. Санат факультетининъ 1-нджи курс талебелери Мамет Хархара, Эмине Къарабоджакъ, Диана Насретдинова бизге «Къаранфиль», «Бизим тараф», «Баарь кельсе» адлы халкъ тюркюлерни йырладылар. Бундан сонъ аяттан алынгъан адисени саналаштырдыкъ.
Бунда информатика факульте­тининъ 4-нджи курс талебеси, Рустем Османов, муэндислик-технология факультетининъ Зг нджи курс талебеси Февзи Сейдаметов, тарих-филология факультетининъ 4-нджи курс талебеси Сейран Сулейманов иштирак эттилер. Оларгъа буюк миннетдарлыкъ бильдиремиз.
«Технология и конструиро­вание швейных изделий» кафедрасынынъ талебелери биз­ге ярдым этип, чыкъышта булунмакъ ичюн урбаларны бер-
генлерини де аитмакъ истер эдим. Оларгъа да тешеккюрлеримизни бильдиремиз.
Тедбирнинъ сонъунда къырымта­тар ве тюрк филоло­гиясы факультетининъ аятында фааль ишти­рак эткен, яхшы окъугъан студентлер ярлыкълар ве бахшышларнен мукяфатландылар. Къырымтатар ве тюрк филологиясы факультетининъ дека­ны Фера оджа Сеферова бизге ярдым этти. Чокъ сагъ олсун! Тедбирнинъ ады толусынен макъсады-мызгъа келишти. Тили­мизни къорчаламакъ ве инкишаф эттирмек — бизим энъ муим макъсадларымыздан биридир. Чюнки миллетимиз­нинъ келеджеги яшларнынъ къолунда, бизлер - филологлар, тилимизни, динимизни, адетлеримизни яш несильге огретмек керекмиз. Олар исе, келеджек несиллерге еткизмелери керектир.
Эльзара МАМУТОВА,
къырымтатар ве тюрк
филологиясы факультетининъ
2-нджи курс талебеси,
Талебелер шурасынынъ
азасы

Источник: Янъы дюнья

News maker www.selyam.com
2011-01-14 21:01:10
Раздел: Образование

Разделы

Здоровье
История
Культура
Музыка
Образование
Общество
Политика
Разное
Сельское хозяйство
События
Спорт
Строительство
Экономика


На главную | О проекте | Правила | Помощь
Copyright © 2009-2019  www.selyam.com