Selyam
 
Ваш Email:
Пароль:
 Запомнить меня

Регистрация /Забыли пароль?
Тилимизни яшатаджакъ оджалардыр

Улу мутефеккиримиз Исмаил Гаспринский даа озю яшагъан девирде бойле сёзлер айткъан эди: «Бир гъарип факъырны корьсек, биз оны аджыймыз, олеяткъан бичарени корьсек - яныкътан юреги-миз агъыра... Амма бир дегиль де, бинълернен адамнынъ, бутюн халкъымызнынъ тили олеяткъаныны корьмеймиз».

Беллесек, бу сёзлер бугуньки куньде де актуаллигини джоймадылар. Мукъаддес тилимиз джоюлаяткъан тиллернинъ сырасына кире.
Ана тилимиз сакълап къалынмасы ве инкишаф этмеси ичюн къырымтатар тили ве эдебияты оджалары буюк иссе къошып кельмектелер.
Кеченлерде Ислям-Терек районынынъ къырымтатар тили ве эдебияты оджалары Эски Къырымнынъ 2 санлы миллий мектебинде семинаргъа топлаштылар. Семинарнынъ кунь тертибине «Къырымтатар тилини огретювде аньаневий олмагъан усуллардан файдаланув» мевзусы къоюлгъан эди. Учюнджи ве дертюнджи сыныфларда дерслерни ве «Эмек севген — бахт тапар» тедбирини башлангъыч мектеп оджалары Анифе Абдуллаевна Аблязова ве Мумине Эмирвелиевна Аблякимова алып бардылар. Оджалар дерслерине ойле месулиетли ве иджадий янашув косьтердилер ки, оларнынъ акъикъий усталыгъы белли о.пып турды. Олар дерете теклиф эткен огретиджи усулларны талебелер толусынен менимсегенлери билине. Анифе оджа ве Мумине оджа
эм музыка, эм санат, проектлер устюнде чалышувда гъалебелерини нумайыш эттилер.
Талебелер исе дере ве кечирильген тедбирде озьлерини бол дуялар, ана тилимизде сербест лаф этелер, оджаларынынъ бутюн айткъан ве анълаткъанларыны юректен беджерелер. Ана тили дерелери олар ичюн санки байрам.
Демек, балалар къырымтатар тилинде окъуйлар, огренелер, анълы суретте фикир этелер, озьлерини келеджекте акъикъий миллет векиллери олмакъ ичюн  азырлайлар.
Демек, тилимизнинъ ве халкъымызнынъ келеджеги бар, ве о парлакъ олур, деген умют джанлана. Шереф сизге, къырымтатар оджалары!
В. МУРАТОВА

Источник: Янъы дюнья
Автор: В. Муратова

News maker www.selyam.com
2013-02-01 15:52:29
Раздел: Образование

Разделы

Здоровье
История
Культура
Музыка
Образование
Общество
Политика
Разное
Сельское хозяйство
События
Спорт
Строительство
Экономика


На главную | О проекте | Правила | Помощь
Copyright © 2009-2019  www.selyam.com