Selyam
 
Ваш Email:
Пароль:
 Запомнить меня

Регистрация /Забыли пароль?
Сёггенде де билип айтмалы

Валлайы, пек зенгин бир тилимиз бар. Айны бир мананы анълатмакъ ичюн беш-алты чешит тюрлю сёзден файдалана билемиз. Лякин базыда ойле ола ки, биревден эшиткен я да насылдыр лугъатта корип къалгъан бир де-бир сёзни къуллангьанда онынъ асыл манасынынъ фаркъына бармаймыз. Бу исе тилимизнинъ озюне хае инджеликлерини даа кереги киби менимсемеге-нимизден келип чыкъа. Ойле жен, бу меселеде бири-биримизге ярдым этсек яхшы олур.

 

Меселя, базылары «джинабет» деген сёзни билир-бильмез къулланалар. Дейик, баланы тазирлегенде биле шу сёзни пек сыкъ ишлетемиз. Албу ки, о пек чиркин сёз олып, бильхасса яш балагъа нисбетен къулланмагьа ич де келишмеген бир келимедир. Чюнки эвель-эзельден «джинабет» деп джинсий якъынлыкътан сонъ ювунып темизленмеген адамгъа айткъанлар.

Бизде «къаппазан» сёзю де эксери алларда ерли-ерсиз къулланыла. Базылары бу келименинъ манасыны янълыш анълайлар. Албу ки,   «къалпазан» деп ялан акъча баскъан кимсе акъкъында айтыла. Руслар бу манада «фальшивомонетчик» сёзюни къулланалар. Шунынънен берабер, «къалпазан»нынъ даа меджазий манасы (переносный смысл) да бар. Ялан ве айнеджилик иле иш корьген кимсеге де «къалпазан» дейлер.

Иште, тыпкъы юкъарыда анъылгъан сёзлер киби даа не къадар дигер сёзлеримиз бар. Оларны огренмек ве догъру къулланмакъ керекмиз. Газетамыз сизге тиль огренювде ярдымджы опмагъа эр вакъыт азырдыр!

 

 

 

Источник: Янъы дюнья
Автор: Сейран СУЛЕЙМАНОВ.

News maker www.selyam.com
2011-01-28 18:49:11
Раздел: Образование

Разделы

Здоровье
История
Культура
Музыка
Образование
Общество
Политика
Разное
Сельское хозяйство
События
Спорт
Строительство
Экономика


На главную | О проекте | Правила | Помощь
Copyright © 2009-2024  www.selyam.com