Selyam
 
Ваш Email:
Пароль:
 Запомнить меня

Регистрация /Забыли пароль?
«Джандан севген Отуз коюм»

Озь коюни джандан севген отузлыларнынъ корюшювинден 2011 сенеси октябрь 22 куню Судакъ мин такъасындаки Отуз коюнинъ сакинлери аньаневий койдешлер иорюшювини отькердилер. Кельмешеклер джаным-джаным адыны Щебетовкагъа денъиштирген Отуз кою Къырымнынь дженюбий-шаркъий ялысында, Къарадагъ этегинде ерлешкендир.

Кой музейининъ эсасчыларындан Лёман Усеинов (сагъдан), Садие Джемилова, Эдие Мурадасилова, Рефат Муслимов, Гульнар Аппазова топлангъанларгъа музейнинъ тешкиль олунмасы акъкъында икяе этелер

Кой музейининъ эсасчыларындан Лёман Усеинов (сагъдан),
Садие Джемилова, Эдие Мурадасилова, Рефат Муслимов,
Гульнар Аппазова топлангъанларгъа музейнинъ тешкиль
олунмасы акъкъында икяе этелер

Бойле корюшювлер даима миллим, сыджакъ ве унутылмаз бир муитте кече. Ава да санки бу корюшювге севингени киби кунеш нурларынен къувандырды. Къырым ве Украинанынъ чешит шеэрлеринде яшагъан 300-ден зияде адам озюнинъ Отуз коюне топланды. Кефе региональ ве ерли меджлислери койлюлернен берабер байрамны олдукъча тантаналы ве къуванчлы япмагъа тырыштылар.
Койдеки Медениет эвинде донатылгъан софраларгъа оджакъта пиширильген пиляв ве кой сакинлерининъ озь багъчаларындан кетирген мейвалары иле софралар икрам этилип, эр кеске къокъулы къаве де берильди.

Кой музейининъ биринджи зияретчилери

Кой музейининъ биринджи зияретчилери


Койнинъ «Отуз йылдызлары» адлы энъ яхшы оюн ансамбли озюнинъ миллий оюн-Бундан да гъайры, китап чыкъаджагъыны эшиткен Отуз коюнинъ сакинлеринде койде тарихий этнографик музей тешкиль этмек гъаеси догъды. Музей тешеббюсчилери Лёман Усеинов ве Гульнар Аппазова музейни джами бинасы ичинде тешкиль эттилер. Бина бир къач ай девамында тамир этильген сонъ, экспонатлар топланды. Буларнынъ эксериетини отузлылар озьлерининъ аилевий архивлеринден кетирдилер. «Тезис» нешрияты да китапта къулланылгъан 300-ден зияде эски ресимнинъ 40-ыны гъайрыдан ишлеп, музейге такъдим этти.
«Бу - халкъымыз тарихыны сакълап къалув, артыкъ тиклемекнинъ  чареси олмаларны меарет иле иджра этмесинен эр кесни хошнут этти. Мусафирлер арасында булунгъан къырымтатар халкъы Меджлисининъ реиси Мустафа Джемилев отузлыларны хайырлап, койдешлер корюшювиндеки киби бирлик-бераберликни даа да къавийлештирмекни тиледи.
Корюшювде «Джандан севген Отуз коюм» китабынынъ такъдими ве ATR каналы чыкъаргъан «Несиллерни топлагъан Отуз» фильми Отуз кой сакинлери ичюн акъикъий бир бахшыш олды. «Виз Отуз коюнинъ фааллери Ваде Казакова ве Нури Эмирвелиевнен бирликте бир йыл девамында китап ичюн тарихий малюматлар ве эски ресимлер топладыкъ. Эм шуны да айтмакъ истейим ки, «Тезис» нешриятынынъ шиары — къырымтатар койлерининъ тарихыны джанландырмакътыр, - деди озь чыкъышында шу нешриятнынъ мудири Эдие Муслимова. — Иште, «Койлеримизнинъ тарихы» рубрикасы алтында нешриятымыз энди алтынджы китапны   басмакъта.   Бу  сеферки китабымыз — Отуз кою акъкъындадыр». Эдие ханым китап узеринде алы-нып барылгъан иш хусусында айтыр экен, малюматлар такъдим эткен, озь хатырлавларынен пайлашкъан, китапнынъ азырланмасына иссесини къошкъан Отуз коюнининъ сакинлерине самимий тешеккюрлерини бильдирди.
Гъан койлернинъ тарихыны джанландырув ишине къошулгъан буюк исседир, - деди Меджлис реиси музей ачылышындаки чыкъышында. -Амма огде даа чокъ иш бар, энди музей концепциясыны ишлевге де эмиет бермек керек».

Кой музейининъ бир кошеси 

Кой музейининъ бир кошеси

Источник: Янъы дюнья

News maker www.selyam.com
2011-10-28 12:18:31
Раздел: История

Разделы

Здоровье
История
Культура
Музыка
Образование
Общество
Политика
Разное
Сельское хозяйство
События
Спорт
Строительство
Экономика


На главную | О проекте | Правила | Помощь
Copyright © 2009-2021  www.selyam.com