Selyam
 
Ваш Email:
Пароль:
 Запомнить меня

Регистрация /Забыли пароль?
Сюргюнде баш эгмедик, Ватанда кимден къоркъайыкъ

Кечкен он кунь ичинде Къырымда олгъан вакъиалар халкъымызны де яныкъ ве кедер ичине ташлап, ойле де савушмагъан яраларыны тазертти, де къуванч ве гъурур толу саатлерни яшаттырды.

Чекимлери кечкен сене башлангъан ве премьерасы буюк сабырсызлыкъле бекленильген «Хайтарма» (баш продюсери АТК телеканалынынъ саиби Ленур Ислямов) фильмининъ ильк нумайышы пек давалы олды. Биринджиден, Москвадан кельген учуджысынавджылар иле (оларны къараманымыз Аметхан Султаннынъ шегиртлери дне таныттылар) корюшкен Русиенинъ Акъмесджиттеки баш консулы Владимир Андреев тедбирни бир фесат оларакъ таныяракъ, тедбирге бармамаларыны тевсие эте. Эм учуджылар, догърусыны айтсакъ, оларгъа «Аметханнынъ шегиртлери» демек де языкъ, мерамларындан къайтып, премьерагъа кельмедилер. Бу мунасебетнен баш консулдан интервью алмагъа кельген журналист Л. Буджуровагъа исе В. Андреев ич арланмадан-чекинмеден халкъымызнынъ саткъын олгъаныны айтып, буны бутюн Русие девлетининъ фикири, дел бильдирди ве сёзлерини эр бир къырымтатарына текрар-текрар еткизмекни талап этти. Фильмнинъ премьерасына тек москвалы учуджыларны дегиль де, бир къач къырымтатарны да къоймадылар, амма энди бу ишни озь семетдеш-: леримиз япып, атта Миллий Фиркъа азасы, миллий арекеттеки иштираки ичюн махкюм этильген Решат Аблаевнынъ башы байракънынъ дирегинен урып тешильди. Лафны чокъ узатмайыкъ, чюнки  бу акъта чокъ язылды ве кечкен афтанынъ «Гравитация» программасы да шу мевзуны музакере этти. Амма биз озюмиз бири-биримизге нисбетен бойле арекетлерни ляйыкъ корьсек, Андреев кибилерден нелерни беклемек мумкюн? Буюк мутефеккиримизнинъ икметли сёзлерини бираз денъиштирип айтаджакъ олсакъ, Андреевлер келир-кетерлер, амма биз Къырымда къаладжакъ ве берабер яшайджакъ, акъларымызны, девлетчилигимизни тиклейджекмиз.
Майыс 23 куню Русиенинъ консуллыгъы къаршысында
топлангьан семетдешлеримиз В. Андреевнинъ Къырымдан къувулмасыны талап эттилер. Экинджи куню консул истифагъа чыкъмакъ къарарыны бильдирип, айны заманда озь фикиринде къалгъаныны айтты ве атта озюнинъ Тышкъы ишлер назирлигини тенкъид астына алды. Русиенинъ Тышкъы ишлер назирлиги консулнынъ чыкъышыны эдепсиз, деп таныса да, истифагъа чыкъмакъ аризасыны къанаатлендирмеди. Демек, В. Андреев керчектен де ресмий Русиенинъ позициясыны бильдирген олып чыкъа. Я ресмий Русие анда яшагъан ве биз иле берабер сюргюнлик мешакъатларыны чеккен чеченлер, ингъушлар, балкъар-къарачайларнынъ юзюне насыл бакъаджакъ экен? Занымызджа, бу тек адден ашкъан шовинист Андреев ве онъа ян баскъан шахысларнынъ шахсий фикирлеридир. Акъыл-ферасетлери еринде олгъан инсанлар, миллетинден, къатий назар, илери инсанлар бунъа кесен-кес къаршы чыкъарлар. Бу эминликни бизге М. Волошин, Б. Чичибабин, А. Костерин, Е. Евтушенко, Б. Приставкин ве даа юзлернен виджданлы инсанларнынъ халкъымызгъа къолтутувы бере.
Газетамызнынъ кечкен афтада чыкъкъан саны толусынен бутюн тюрк дюньясы догъгъанынынъ 120 йыллыгъыны тантаналы суретте къайд эттиги шаркъшынас алим Бекир Чобан-заденинъ ильмий фаалиети, эдебий иджадына багъышланды, эсерлеринден нумюнелер берильди. Бунынъ ичюн пек чокъ окъуйыджыларымыздан тешеккюр мектюплери алдыкъ. Лякин «сиз Андреевнинъ чыкъышына ич бир тюрлю сесленмединъиз» деп тенкъид эткенлер де олды, санки газетамыз сакъынгъан экен. Бунъа къаршы бойле вакъианы хатырлатмакъ кифаедир: 1988 сенеси ТАСС беянатына джевабен газета коллективи иш ташлав илян этти. Гъурбет ильде миллетимизнинъ душманларындан сакъынмадыкъ да, тувгъан юрту мызда къоркъаджакъмызмы? Биз факъат Бекир Чобан-заде киби улу затнынъ эсерлери ве фикирлеринен толу санымызны оладжакъ-олмайджакъ инсанларнынъ адынен кирлетмеге истемедик.

Источник: Янъы дюнья
Автор: Зера Бекирова

News maker www.selyam.com
2013-05-31 18:30:39
Раздел: Политика

Разделы

Здоровье
История
Культура
Музыка
Образование
Общество
Политика
Разное
Сельское хозяйство
События
Спорт
Строительство
Экономика


На главную | О проекте | Правила | Помощь
Copyright © 2009-2024  www.selyam.com